dinsdag 15 december 2009

In gesprek met Hugo Bos over wat de bijbel leert over Maria (3)


Maria is altijd maagd gebleven, zegt Hugo Bos, de gereformeerde broeder die bezig is zich onder de hoede van Paus Benedictus te gaan scharen. Ik ga hier en in andere postings in op zijn woorden over Maria. Hij vatte zijn opinies samen op zijn eigen blog

Ex. 13:
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.
Van Jezus wordt gezegd dat Hij Maria eerstegeborene is, dit betekent voor een Jood dat dit het eerste kind is dat de moederschoot opent, en dat daarom geheiligd is. Het hoeft niet te betekenen dat er daarna meer kinderen volgen.
Zo is het. Maar als in de bijbel over zijn broers en zussen wordt gesproken moet je wel erg stevige argumenten hebben om die tot neven en nichten te bombarderen ;-)

Ez. 44:
2 En de HEERE zeide tot mij: Deze poort zal toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelve ingaan, omdat de HEERE, de God Israëls, door dezelve is ingegaan; daarom zal zij toegesloten zijn.
Hier wordt geprofeteerd dat Maria altijd maagd zal blijven, door de ‘poort’ waar de HEERE doorgegaan is mag niemand daarna doorgaan, die blijft toegesloten.
Deze profetie wordt alleen als profetie verstaan door wie al gelooft dat Maria eeuwig maagd is. Ik was nooit op het idee gekomen. En Jezus ging door veel andere poorten in en uit Jeruzalem. Zou dat erop duiden dat hij uit vele vrouwen kwam? Ik vind het verband gewoon vergezocht.

Mar. 6:
3 Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria
Jezus wordt altijd ‘de’ zoon van Maria genoemd, niet ‘een’ zoon van Maria.
Taalkundig een zwak argument denk ik. Ik kan zomaar ritsen voorbeelden noemen waarbij het gebruik van het woord 'de' niet wil zeggen dat er niet meer zonen, dochters, etc zijn.

Luc. 1:
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.…34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?
De engel zegt: gij zult (toekomstige tijd) bevrucht worden. Maria reageert hierop met: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? Hieruit blijkt dat Maria een levenslange eed gezworen heeft om maagd te blijven, waarom zou ze anders vragen hoe dat kan?
Maria vroeg: hoe kan ik zwanger worden, terwijl ik nog helemaal niet getrouwd ben? Je maakt veel meer van de tekst dan wat 'er in' zit. Maria een levenslange eed? Hier spreekt de kerk, niet de bijbel.

Matt. 12:
46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.
‘Broeders’ kan in het Hebreeuws evengoed ‘neven´ betekenen en hoeft niet op boers te duiden. Met dit vers kan dus niet aangetoond worden dat Maria meer zonen gehad heeft. Uit een aantal verzen is ook duidelijk op te maken dat Jacobus en Joses, die broeders van Jezus genoemd worden, de zonen zijn van de andere Maria, de zus van de maagd Maria, deze ander Maria is de vrouw van Klopas (Joh. 19: 25; Matt. 27: 56, 61; 28: 1; Mar. 15: 47, Mar. 6: 3).
Als zonen en dochters in het Hebreeuws 'evengoed' neven en nichten betekent, zal het Hebreeuws wel geen woord voor neef of nicht hebben? Wel dus. En als dit waar zou zijn, dan kunnen we dus overal in de bijbel waar broer of zus wordt gezegd, zonder schroomte zeggen: dat gaat over neef of nicht? Nee natuurlijk. Dat doe je alleen als je daar contextueel heel sterke argumenten voor hebt. Die zijn er in dit geval niet. Als je uit het woord 'de' zoon van Maria al constateert dat Jezus dus de enige moet zijn geweest - op grond van een vermeende grote nauwkeurigheid van uitdrukken, dan is het wel erg vreemd dat Lukas zo onnauwkeurg zou zijn geweest met de neven en nichten van Jezus als zijn broers en zussen aan te duiden. Opnieuw, hier leert de kerk, maar dit is je zuiverste inlegkunde.

4 opmerkingen:

Hugo Bos zei

Reactie nummer 3:
Wanneer bijv. Mattt. 12: 46 spreekt over Jezus broeders wordt toch het woord ἀδελφός gebruikt, dat hoeft niet te duiden op broeders, maar heeft diverse andere betekenissen, waaronder neven. Of vergis ik me? Ik ben namelijk geen specialist in Grieks.
Bij veel andere teksten heb je gelijk dat het alleen overtuigd voor een 'believer'.
Wat de levenslange eed betreft heb je gelijk, dat komt uit buiten-Bijbelse bronnen. Blijft staan dat wanneer je tegen iemand die op het punt staat te trouwen zegt, "je zult zwanger worden", dat je dan dan toch niet de reactie verwacht: "hoe zal dat geschieden". Want iedereen weet wat er in de huwelijksnacht gebeurd.

Jos M. Strengholt zei

Adelphos betekent gewoon 'broer'. Het heeft echt geen bijbetekenissen. Uiteraard wordt het wel eens in de overdrachtelijke zin gebruikt, als niet een fysieke broer maar een broer-in-Christus wordt gebruikt, maar het idee om het nu net precies alleen als het over de adelphoi van Christus gaat, als neven te vertalen, is vanuit vertaalkundig oogpunt ernstig 'verdacht'. Hoe vaak komt het woord voor in de bijbel (en dan kan je ook naar het Hebreews kijken), en hoe vaak heeft het woord dat de betekenis van iets anders dan fysieke broer? Bij de broers van David? Bij Kain en Abel?

Over dat zwanger worden van Maria - me dunkt dat de woorden van de engel meer betekenden dan: "je zult eenmaal een keer zwanger worden". Natuurlijk begreep Maria dat het zeer spoedig zou gebeuren.

Als ze een eed had bezworen maagd te blijven, waarom zei ze DAT dan niet tegen de engel? Haar antwoord dat ze nog niet getrouwd was, kan maar 1 implicatie hebben. Ze zei de engel dat ze geen sex met Jozef had gehad. En dat was precies wat ze na haar huwelijksfeest pas dacht te gaan hebben. Als ze dat niet bedoelde is haar uitspraak over Jozef nogal misplaatst, en al helemaal als ze uberhaupt nooit van plan was sex te hebben.

Hugo Bos zei

Jos, volgens de site: http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G80&t=KJV heeft Adelphos toch echt meer betekenissen. Of klopt het niet wat daar staat? Verder heb ik als verklaring gehoord dat Maria met een wat oudere man getrouwd is (Jozef) die kinderen uit zijn eerste huwelijk had, broers gaat dus over zijn stiefbroers, wanneer je van deze verklaring uitgaat.
Wanneer Maria later wel verwachte gemeenschap te hebben had ze ook kunnen zeggen "wanneer zal dat geschieden", maar nu zei ze "hoe zal dat geschieden?".

Jos M. Strengholt zei

Ja, natuurlijk wordt het woord in meer betekenissen gebruikt. Net als elk willekeurig woord een breed betekenisveld heeft. Maar als je die lijst bij de Blueletterbible leest, dan zit daar nou het NIET bij dat het
kan duiden op neven of nichten. Daar heeft het Grieks en het Hebreeuwsgewoon een ander woord voor. Als het van enig belang zou zijn dat Maria eeuwig maagd is, dan zouden de bijbelschrijvers zich vast wel wat duidelijker hebben uitgedrukt als ze met adelphos EIGENLIJK juist NIET fysieke broer wilden aanduiden. Het is geheel onlogisch en ongeloofwaardig dat ze een woord namen dat op FYSIEKE afkomst van dezelfde moeder duidt, als ze dat als 'heiligschennis' tav Maria bedoelden.